Dataskyddspolicy

Sture och Angelica Leanders stiftelse

Stiftelsen:

 • Ändamålet med stiftelsen är enligt stiftelsens stadgar att ge bidrag åt behövande åldersstigna, sjuka och lytta människor, enskilda berättigade sökande.
 • Värnar om våra bidragstagares och sökandes integritet.
 • Eftersträvar en hög nivå i vårt dataskydd.
 • I vår dataskyddspolicy framgår vilka uppgifter mm som lagras samt bidragstagares och sökandes rättigheter.
 • Det är viktigt att alla tar del av vår policy.

Stiftelsen är personuppgiftsansvarig.

Varför samlar vi in och registrerar personuppgifter?

 • För att vi har ett berättigat intresse grundat på verksamhetens art för att kunna uppfylla stiftelsens stadgar och att bidragstagare och sökande själva ansökt om stöd ur stiftelsen.

Vilka uppgifter registrerar vi? 

 • För bidragstagare och sökande: namn, personnummer, adress, telefonnummer, erhållna uppgifter om ekonomiska förhållanden och funktionshinder enligt erhållna intyg samt uppgift om kontaktperson, förmyndare, god man eller annan som företräder den sökande.
 • Uppgifter om sk känslig information registreras utan samtycke rörande sjukdomsbild eftersom informationen är nödvändig för uppfyllandet av ändamålet för stiftelsen och sådan information lämnas inte till annan utanför stiftelsen utan samtycke. Vidare är det från bidragssökande i många fall inte möjligt att erhålla samtycke grundat på sökandens personliga förhållanden men uppgifterna behövs för att tillvarataga och skydda sökandens intresse.

Hur länge sparar vi uppgifter? 

 • För bidragstagare i 24 månader efter det att beslut om bidrag tagits för övriga sökande raderas uppgifterna efter beslut.
 • Uppgifter från och om sökande övergår till bidragstagare i relevant fall annars raderas de senast 24 månader efter senaste aktivitet från sökanden och alltid på begäran av sökanden.

Uppgifter till tredje man.

För att kunna föra effektiva register kan vi samarbeta med tredje man som i relevanta fall också kan föra ovannämnda uppgifter. Vi har genom avtal säkerställt hanteringen av sådan registrering.

Annan Lagstiftning

Stiftelsen kan i vissa fall spara personuppgifter för fullgörandet av skyldigheter i annan lagstiftning tex bokföringslagen. I sådant fall sparas uppgifterna så länge annan lagstiftning kräver detta. Det är dock inte en samlad registrering av personuppgifter.

Rättigheter

Sökande och bidragstagare har 

 • Rätt till utdrag.
 • Rätt till radering.
 • Rätt till dataportalitet. 

Kontaktperson

Om du har frågor ber vi dig kontakta Ann-Marie Rosenkvist,
email leander@leandersstiftelse.se
telefon 042-217019
Du kan också kontrollera på vår hemsida, www.leandersstiftelse.se